ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย


ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่เจ้าของวัฒนธรรมใช้เรียกตนเอง หรือชื่อที่ต้องการให้คนอื่นเรียก โดยนำเสนอข้อมูลในมิติสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อการสื่อสาร สาธารณะและให้บุคคลทั่วไปเข้าใจเรื่องความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

สุดารัตน์ ศรีอุบล
นักบริหารเครือข่ายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ผู้จัดทำข้อมูล)
อีเมล : sudarat.s@sac.or.th
สุธาสินี บุญเกิด
ผู้ช่วยนักวิชาการคลังข้อมูล
(ผู้ดูแลฐานข้อมูล)
อีเมล : sutasinee.b@sac.or.th